LICĖJUS  teikia valstybinius standartus atitinkantį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą kartu su inžineriniu ugdymu.

LICĖJUJE ugdymas grindžiamas humaniškumo, demokratiškumo, atvirumo(kaitos) principais.

LICĖJUJE ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiomis nuostatomis:

 • Tikima geriausiais vaiko pradais. Palaikomi prasmingi vaikų sumanymai, džiaugiamasi jų laimėjimais.
 • Mokytojas ir mokiniai yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.
 • Ugdymas apima ne vien žinias, gebėjimus, vertybines nuostatas, bet ir pojūčius, jausmus, vaizduotę.
 • Ugdymo procesas grindžiamas mokinių amžiaus tarpsnio fizinių, psichinių, socialinių, kultūrinių ypatumų pažinimu.
 • Nauja informacija pateikiama vaiko gyvenimo patirties kontekste.
 • Pirmenybė teikiama kuriamajai veiklai. Mokiniai įtraukiami į aktyvią, skatinančią pažinti, patirti ir aiškintis veiklą.
 • Mokomasi praktiškai veikiant. Teorinės žinios atskleidžiamos ir įtvirtinamos praktinėje veikloje.
 • Mokiniai skatinami savarankiškai veikti, ieškoti ir reikšti savo mintis.
 • Siekiama, kad mokiniai patirtų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, mokymosi ir veiklos sėkmę.

LICĖJAUS KRYPTYS

LICĖJUS vadovaujasi LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties inžinerinio ugdymo programa.

LICĖJUS, atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias, dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

Inžinerinis ugdymas (t. y. inžinerinės minties, inžinerinės kūrybos, inžinerijos mokslo pasiekimais ir inžinerinių tyrimų praktika grįstas ugdymas) yra grindžiamas požiūriu, kad šiuolaikinėje kultūroje mokslinė, inžinerinė, meninė kūryba sinergiškai veikia viena kitą ir yra šiuolaikinės visuomenės progreso variklis.

Inžinerijos pamokose siekiama, kad mokiniai:

 1. atpažintų ir stebėtų inžinerinius gaminius, procesus, sistemas, analizuotų inžinerinius sprendimus, suprastų jų prasmę ir esmę, suvoktų inžinerinės kūrybos ir technologinės pažangos svarbą žmonijos gyvenime, jų sąsajas su gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, taikytų inžinerines žinias ir gebėjimus, spręsdami įvairias realaus gyvenimo aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi problemas;
 1. tyrinėtų aplinką, keltų klausimus ir formuotų hipotezes, planuotų ir atliktų nuoseklius tyrimus, apibendrintų gautus duomenis, vertintų jų pakankamumą ir pagrįstumą, identifikuotų klaidas ir ištaisytų netikslumus, formuluotų pagrįstas išvadas;
 1. kurtų ir modeliuotų inžinerinius procesus ir sistemas, laisvai veiktų naujųjų medijų ir skaitmeninių technologijų lauke, taikytų mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus, atlikdami tarpdisciplininius inžinerijos projektus;
 1. domėdamiesi šiuolaikinių technologijų plėtra, inžinerinės minties ir kūrybos pasiekimais, analizuotų, įvaldytų, taikytų inžinerinės kūrybos būdus; modeliavimo, prototipavimo, projektų valdymo, įgyvendinimo, problemų sprendimo, vertinimo gebėjimus; ugdytųsi praktinio veikimo realiose gyvenimo situacijose ir kritinio mąstymo gebėjimus;

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šiuos mokymosi dalykus ir veiklas:

 • Gamtos mokslus, pasaulio pažinimą, patirtinį ugdymą, eksperimentus, bandymus, stebėjimus, tyrimus.
 • IKT technologijas, informatinio mąstymo ugdymą, programavimą, robotiką.
 • Inžinerinį ugdymą, verslumo ir lyderystės pagrindus, kritinį mąstymą, praktinės ir kūrybinės veiklos gebėjimų ir įgūdžių lavinimą.
 • Menus, dailės terapiją, projektavimą ir dizainą, inžinerinę kūrybą.
 • Matematiką, erdvinį ir loginį mąstymą, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą,  žaidimą šachmatais.

LICĖJUS organizuoja veiklas, kurios padeda mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE SIEKIAMA, KAD:

 1. Įvairiose informatikos veiklos srityse mokinių įgytos žinios padėtų jiems geriau orientuotis kasdieniame gyvenime.
 2. Mokiniai gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, vartodami informatikos sąvokas, išmoktų naudotis kompiuterijos žodynu, įvaldytų informatinio mąstymo elementus, spręstų patirtį ir interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas.
 3. Mokiniai suvoktų informatikos ir informacinių technologijų svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertintų kūrybiškumą, norėtų gilintis į informacines technologijas.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE UGDOMI GEBĖJIMAI:

 • suprasti informacijos tvarkymo skaitmeninėmis technologijomis paskirtį ir naudą;
 • ieškoti informacijos, naudojantis skaitmeninėmis technologijomis;
 • naudotis mokomosiomis programomis;
 • siekiant kūrybinės saviraiškos, naudotis skaitmeninių technologijų įrankiais;
 • suprasti algoritmo sąvoką ir paskirtį, sprendžiant problemas;
 • skaidyti sprendžiamą problemą (uždavinį) žingsniais;
 • atlikti paprasčiausius loginius veiksmus;
 • kurti, atlikti ir testuoti paprastas programas, naudojantis programavimo aplinkomis;
 • suprasti skaitmeninės technikos ir technologijų paskirtį, jų teikiamas galimybes;
 • bendrauti pasitelkus skaitmenines komunikavimo technologijas;
 • dalytis ir bendrinti informacijos turinį;
 • suprasti, kad skaitmeninius įrenginius būtina apsaugoti nuo kenkėjiškų programų ir virusų;
 • apsaugoti asmens duomenis;
 • suprasti autorių teisių ir piratavimo problemas;
 • naudojantis technologijomis, saugoti sveikatą.

LICĖJAUS MOKINIO DIENA

Laikas

Veikla

7.30 – 8.30

Mokinio pasitikimas, pasiruošimas veiklai.

8.30 – 14.00

FORMALUSIS ugdymas
1-4 klasėje organizuojamos šių dalykų pamokos:
Lietuvių kalba, matematika, pasaulio pažinimas, ekonomika ir verslumo pradmenys,  menai, inžinerija, informatikos pradmenys, sportinė veikla, užsienio kalba

14.00 – 18.00

NEFORMALUSIS ugdymas
Pamokų ruoša, kūrybinės dirbtuvės, projektinė veikla, išvykos, vaiko priežiūra.
Pagal vaikų pomėgius organizuojami  neformalaus ugdymo būreliai: robotika, programavimas, šachmatai, sportinė veikla, menai, dailės terapija, emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai

VAIKAI MOKYSIS PER JUDESĮ SU INTERAKTYVIAIS „IMO“ KUBAIS

 

Tai naujas, unikalus mokymosi būdas, leidžiantis sukurti dinaminę mokymosi aplinką. Vaikai mokosi judėdami. Judėjimo integravimas į mokymo(si) procesą sukuria įdomesnę mokymosi aplinką ir labiau įtraukia vaiką. Judesys stimuliuoja smegenis ir turi itin teigiamą poveikį vaikų mokymosi rezultatams. Naudojant mokymo per judesį metodikas, vaikai tampa ramesni ir labiau susikoncentruoja į mokymosi procesą. Visa tai leidžia siekti geresnių mokymosi rezultatų.

 

 

PIRMOKAI PROGRAMUOS BLUE BOT PAGALBA

 

Įdomus naujas robotas skirtas pradinukams.  Šis spalvingas, lengvai valdomas ir draugiškas mažasis robotukas padės mokiniams mokytis programavimo, iššifravimo bei problemų sprendimo.  Mokytis su Blue-Bot yra neįtikėtinai smagu!

 

 

 

VAIKŲ KŪRYBA  SU LEGO ROBOTUKAIS

 

Mokiniai lavins savo kūrybinius, strateginius bei loginius įgūdžius dirbdami su edukaciniu robotu konstruktoriumi.  Mokydamiesi jungti išmanųjį procesorių, motorą, jutiklius ir jau visam pasauliui žinomas LEGO dalis, jaunieji išradėjai ir būsimi mokslininkas, gali pasinerti į mokslo ir atradimo pasaulį kas kart sukonstruodami po naują mokslinį eksperimentą, po naują robotą, po naują atradimą.